Dërgo foto

Rregullat

  • Është e preferuar që formati të jetë në format "Landscape" mirëpo të gjitha formatet janë të pranuara. 
  • Fotografia duhet të jetë me kualitet të lartë 
  • Fotografia duhet të jetë pa emër ose firmë pasiqë ne do tua shtojmë emrin tuaj dhe linkun e ndonje nga faqet ose profilet tuaja në rrjetet sociale.
  • Fotografia duhet të jetë maksimum 5mb.
Përveç kategorisë Nudo që nuk është e lejuar, ju mund të na dërgoni fotografi nga të gjithë kategoritë tjera.

Dërgo foto përmes formës ose direk ne faqen e Facebook www.facebook.com/fotohootblog
Search